Privacybeleid Ello Marketing

Ello Marketing, gevestigd in Nieuwstraat 57, 1570 Galmaarden is eigenaar van de website www.ellomarketing.be en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De bescherming van jouw persoonlijke gegevens en privacy vinden wij uiterst belangrijk. In deze privacyverklaring proberen wij dan ook zo transparant mogelijk aan te geven welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we ermee omgaan.
Door onze website te gebruiken geef je aan dat je volledig akkoord gaat met ons privacy- en cookiebeleid en dus de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Wij raden je dan ook aan om deze privacyverklaring aandacht te lezen.

Laatste herziening: 31 mei 2020

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Ello Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gebruikersgegevens = Informatie die wij verzamelen doordat je een formulier op onze website invult of doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Functie binnen bedrijf
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • Overige gegevens die je actief verstrekt bij contact

Verkeersgegevens = Informatie betreffende jouw bezoek aan onze website:

 • IP-adres
 • Geografische locatie
 • Jouw activiteiten op onze website (bv. datum en tijdstip waarop je onze website bezoekt, aantal bezoeken aan onze website, internetadres dat je gebruikt om naar onze website te linken)
 • Internetbrowser en apparaat type

Welke bijzondere of gevoelige gegevens verwerken wij?

Gevoelige gegevens:
Wij verwerken geen gevoelige gegevens. Onder gevoelige gegevens wordt verstaan:

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Genetische gegevens, biometrische gegevens die enkel worden verwerkt om een persoon te identificeren
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Lidmaatschap van een vakbond

Minderjarigen:
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige of andere gevoelige gegevens, neem dan contact op met ons via info@ellomarketing.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom worden persoonsgegevens bijgehouden?

In de eerste plaats verwerken wij jouw persoonsgegevens om jou te kunnen contacteren voor het beantwoorden van jouw vragen of om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Jouw contactgegevens kunnen ook door Ello Marketing gebruikt worden om marketingcommunicatie die wij als relevant of interessant voor jou zien, in de vorm van bv. een digitale nieuwsbrief, te verzenden. Dit uiteraard enkel wanneer je hier zelf vooraf toestemming voor hebt gegeven. Via de opt-out in de digitale nieuwsbrief kan je op elk moment ervoor kiezen de nieuwsbrief niet meer te ontvangen.
Verder dient deze informatie ook voor statistische doeleinden. Zo analyseren we jouw gedrag op onze website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ello Marketing neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en -systemen, zonder dat daar een mens (lees medewerker van Ello Marketing) tussen zit. Ello Marketing gebruikt geen geautomatiseerde besluitvormingssystemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Ello Marketing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. Afhankelijk van het doel kan deze termijn verschillen. Om een optimale klantenservice te kunnen bieden, houden wij de hiervoor relevante gegevens tot 2 jaar na ons laatste operationele contact bij. Indien er een frequente samenwerking ontstaat, houden wij deze informatie bij zo lang als nodig is om onze diensten correct uit te voeren.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Ello Marketing zal nooit, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft, informatie doorgeven aan derden voor diens direct marketing doeleinden.
Voor sommige aspecten van onze diensten werkt Ello Marketing samen met derde partijen (denk bijvoorbeeld aan collega freelancers, onderaannemers). Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zien erop toe dat ook zij jouw gegevens veilig en respectvol beheren.

Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je ook het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ello Marketing. Bovendien heb je eveneens het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een elektronisch bestand naar jou te sturen.
Een verzoek tot één van bovenstaande kan je sturen naar info@ellomarketing.be. Wij trachten zo snel mogelijk, en zeker binnen de 30 dagen, te reageren op dit verzoek.
Indien je van mening bent dat jouw persoonlijke gegevens foutief verwerkt werden, heb je steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Ello Marketing neemt de beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In geval dat gegevens vrijkomen door een datalek, zal je hiervan op de hoogte gebracht worden. Uiteraard stellen wij alles in het werk om dit te vermijden.

Veranderingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid is effectief vanaf de datum die vermeld staat aan het begin van dit beleid. Aangezien we in een innovatieve en steeds evoluerende omgeving werken, komen er steeds nieuwe toepassingen waardoor we jouw gegevens mogelijks op een andere manier zullen verzamelen en/of gebruiken. We mogen dit privacybeleid dan ook op elk moment veranderen. Ook hier zullen wij zo transparant mogelijk over communiceren via onze website, vanaf het moment dat deze verandering in actie treedt. Bezoek je onze website nadat wij zulke veranderingen hebben doorgevoerd, word je geacht deze veranderingen geaccepteerd te hebben.

Contact opnemen

Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van ons privacybeleid of wens je een klacht in te dienen, contacteer ons dan via:
Ello Marketing
Tomas Bellemans
Nieuwstraat 57
1570 Galmaarden
info@ellomarketing.be
0468 14 61 41