Algemene voorwaarden

Versie 01/04/2020

1. Begripsbepaling

Ello Marketing: Ello Marketing is een project van BELLOST V.O.F., Nieuwstraat 57, 1570 Galmaarden – BE 0774.975.857.

De opdrachtgever: natuurlijk of rechtspersoon die aan Ello Marketing als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten.

De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ello Marketing, waarbij Ello Marketing zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.

2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, facturen,… tussen Ello Marketing en de opdrachtgever. Door het aanvaarden van een offerte, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever kunnen in geen geval van toepassing zijn. Afhankelijk van de opdracht kan de overeenkomst tussen Ello Marketing en de opdrachtgever bijzondere voorwaarden bevatten. Deze algemene voorwaarden vullen steeds de bijzondere voorwaarden aan. Bij tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. Ello Marketing behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten.

3. Totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst tussen Ello Marketing en de opdrachtgever komt tot stand na aanvaarding door de opdrachtgever van de door Ello Marketing opgestelde offerte of het plaatsen van een bestelling op de website van Ello Marketing. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ello Marketing er niet aan gebonden. Alle offertes van Ello Marketing zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt meegedeeld. Ello Marketing mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de opdrachtgever en Ello Marketing. De prijzen in de genoemde offertes zijn steeds exclusief btw.

4. Uitvoering van de overeenkomst

Ello Marketing voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit en is bijgevolg verbonden door een middelenverbintenis. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Ello Marketing het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren (vb. hosting). De opdrachtgever gaat akkoord met de creatieve vrijheid van Ello Marketing en geeft toelating aan Ello Marketing om een eigen creatieve invulling aan de opdracht te geven. Wanneer werd overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ello Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het onderzoek naar het bestaan van (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5. Duur van de overeenkomst

Ello Marketing behartigt de belangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De duur van de overeenkomst is de duur die nodig is voor de uitvoering van de besproken diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen de overeenkomst kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, binnen dewelke de opdrachtgever de gemaakte facturatie en betalingsvoorwaarden dient te respecteren. Als de opdrachtgever de verbintenissen niet of slechts gedeeltelijk nakomt of in geval van faillissement, vereffening of gerechtelijke reorganisatie van de opdrachtgever, heeft Ello Marketing het recht alle tussen de opdrachtgever en Ello Marketing gesloten overeenkomsten op te schorten tot zolang de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken wegens wanprestatie. In dat geval is de opdrachtgever een schadevergoeding die overeenkomt met zes maal het gemiddeld maandelijkse factuurbedrag verschuldigd. Tevens is Ello Marketing gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling alle openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen. Als de opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt, heeft de opdrachtgever in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte.

6. Tarieven

Alle door Ello Marketing gehanteerde tarieven zijn berekend is euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen dienen inclusief BTW kosten te worden betaald. Ello Marketing heeft het recht de prijzen te verhogen indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onjuiste informatie. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de opdrachtgever. Overige prijsverhogingen die niet te wijten zijn aan de schuld van de klant geschieden voor bestaande klanten te allen tijden in overleg. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Ello Marketing, mits de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typfout.

7. Facturatie en betaling

Elke factuur dient betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Voor elke herinneringsbrief die gestuurd moet worden, zal een vergoeding van 12,50 euro worden aangerekend. Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betaling van een verschuldigde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% verschuldigd zijn. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten die voortvloeien uit de niet-betaling binnen de 30 dagen zal tevens een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro aangerekend worden.

Ello Marketing is bevoegd de te leveren prestatie op te schorten indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

De opdrachtgever blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

8. Levering

Ello Marketing levert de prestatie binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn. De leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt met de opdrachtgever overeengekomen. De leveringstermijn wordt normaliter pas vastgesteld na definitieve omschrijving van de opdracht of definitief ontwerp van de website.

Indien de levering onverwacht langer blijkt te duren, wordt dit tijdig naar de opdrachtgever gecommuniceerd. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.

De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor het mogelijk maken van een tijdige levering door Ello Marketing. De opdrachtgever dient zich daarom in te spannen om Ello Marketing tijdig te voorzien van alle informatie en/of materialen die Ello Marketing nodig heeft om binnen de overeengekomen termijn de overeenkomst na te komen.

Ello Marketing kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van een latere levering.

9. Aansprakelijkheid

Ello Marketing is niet verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. De aansprakelijkheid van Ello Marketing is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. Ello Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebrekkige uitvoering van verbintenissen door derden, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan. Ello Marketing is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

10. Vertrouwelijkheid en privacy

Ello Marketing en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van een overeenkomst te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is deze informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden. Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten-)gerechtelijke stappen.

Ello Marketing kan persoonsgegevens van de opdrachtgever gebruiken om de opdrachtgever te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe producten en diensten van Ello Marketing, evenementen gerelateerd aan de werking van Ello Marketing, evenementen van partners van Ello Marketing, job-gerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van Ello Marketing en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, etc. De gegevens van de opdrachtgever kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. Deze persoonsgegevens van de opdrachtgever kunnen door Ello Marketing worden gebruikt voor direct marketing. Dit laat Ello Marketing toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan dit laten weten via info@ellomarketing.be. Ello Marketing behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de Richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De uitgebreide privacy policy van Ello Marketing is beschikbaar op de website www.ellomarketing.be/privacy-policy/ of wordt op eerste verzoek overgemaakt door Ello Marketing.

11. (Intellectuele) eigendomsrechten

Ello Marketing blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, op alle door Ello Marketing geleverde producten en diensten, evenals alle daaraan verbonden onderdelen. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen. Reproductie, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Ello Marketing. De opdrachtgever die de gerealiseerde werken verkrijgt of er kennis van neemt tijdens een workshop, verbindt zich ertoe de naam van Ello Marketing te vermelden bij elke vorm van niet-commerciële reproductie.

De opdrachtgever garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert of aan Ello Marketing overmaakt en geeft toestemming aan Ello Marketing om deze te gebruiken en te bewerken. Indien door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek die worden gebruikt in een product of dienst van Ello Marketing een inbreuk vormen op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, behoudt Ello Marketing zich het recht om de betreffende foto’s, beelden of muziek te verwijderen of aan te passen zodanig dat er geen inbreuk meer wordt gepleegd. Ello Marketing is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek.

Het is Ello Marketing toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van de opdrachtgevers te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Het is Ello Marketing tevens toegestaan om de gebruikte materialen voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

12. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Ello Marketing heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. In geval van betwistingen tussen de opdrachtgever en Ello Marketing is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Ello Marketing gevestigd is, bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.