Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

1.1. Ello Marketing: Ello Marketing is een project van BELLOST V.O.F., gevestigd te Nieuwstraat 57, 1570 Galmaarden onder btw-nummer BE0774.975.857 en vertegenwoordigd door Elke Lostermans en Tomas Bellemans.

1.2. De opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Ello Marketing opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en leveren van diensten of producten.

1.3. De opdracht of overeenkomst: de overeenkomst tussen Ello Marketing en de opdrachtgever, waarbij Ello Marketing zich verbindt tot het leveren van de prestatie en de klant zich verplicht tot het betalen van een geldsom.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, opdrachten, leveringen van diensten of producten, aanvullingen en vervolgopdrachten tussen Ello Marketing en de opdrachtgever.

2.2. Door het sluiten van de overeenkomst (hetzij door ondertekening van de offerte, hetzij door schriftelijke bevestiging van de tarieven via e-mail) verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Ello Marketing en hiermee akkoord te gaan. In geval van betaling van een voorschot bevestigt de opdrachtgever kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.

2.3. Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.

2.4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

2.5. Indien sprake is van strijdigheid, prevaleert hetgeen in de overeenkomst is bepaald boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Artikel 3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De offerte heeft een vervaldatum. Indien deze vervaldatum ontbreekt, blijft de offerte geldig tot één maand na afgifte. Na het verstrijken van de vervaldatum heeft Ello Marketing het recht de inhoud van de offerte te wijzigen.

3.2. Alle offertes van Ello Marketing zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt meegedeeld. Ello Marketing mag er van uit gaan dat de door de opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens volledig correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de opdrachtgever integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de opdrachtgever en Ello Marketing.

3.3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

3.4. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Ello Marketing er niet aan gebonden.

3.5. Aanvaarding van het aanbod geschiedt door ondertekening van een offerte of door schriftelijk akkoord via e-mail aan Ello Marketing.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Prijzen vermeld in de offerte zijn berekend in euro en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. De prijzen dienen inclusief BTW te worden betaald.

4.3. Er kan gewerkt worden met projectprijzen, strippenkaarten, uurtarief en dagtarief. Bij een projectprijs wordt de totaalprijs op voorhand vastgelegd. Extra uitgevoerde werkzaamheden worden aan uurtarief uitgevoerd. Het uurtarief van Ello Marketing wordt per 15 minuten afgerond. In de offerte wordt bepaald wat van toepassing is.

4.4. Ello Marketing heeft het recht de prijzen te verhogen, indien blijkt dat de oorspronkelijke prijs gebaseerd is op onvolledige of onjuiste informatie. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze prijs het gevolg is van onjuiste informatievoorziening van de opdrachtgever.

4.5. Bij opdrachten met een lange looptijd behoudt Ello Marketing het recht om jaarlijks haar tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden aan te passen. Ello Marketing zal de opdrachtgever hierover tijdig informeren.

4.6. Eventuele fouten in de prijs komen niet voor rekening van Ello Marketing, mits de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de fout het gevolg is van een vergissing of typefout.

4.7. Verplaatsingskosten zijn niet inbegrepen in het tarief. Bij verplaatsing of bespreking bij de opdrachtgever wordt de overeenstemmende vergoeding aangerekend.

4.8. Indien een afspraak/bespreking op locatie van de opdrachtgever of online minder dan 24 uur op voorhand wordt geannuleerd, wordt de afspraak/overleg gefactureerd zoals opgenomen in de offerte.

Artikel 5. Betaling

5.1. Facturen worden verzonden per e-mail.

5.2. Facturen zijn contant betaalbaar op vervaldag via overschrijving op vermeld rekeningnummer. Dit zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij de opdrachtbevestiging.

5.3. Opdracht met projectprijs:

5.3.1. Voorschotfactuur: Voor aanvang van de opdracht dient een voorschotfactuur van 50% van de totale offerteprijs te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze voorschotfactuur is contant betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. De opdracht kan aanvatten van zodra de betaling van het voorschot op rekening van Ello Marketing staat of na ontvangst van een betalingsbewijs van de opdrachtgever.

5.3.2. Tussentijdse factuur: Bij omvangrijke of langdurige opdrachten zal Ello Marketing tussentijdse of maandelijkse facturen opstellen.

5.3.3. Eindfactuur: Voor eindfacturen en bestaande klanten voor wie geen voorschot wordt toegepast, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.4. Strippenkaarten: Indien de opdrachtgever een strippenkaart aanschaft, dient de opdrachtgever vooraf 100% van het overeengekomen bedrag te betalen.

5.5. Opdracht met uurtarief en dagtarief: Voor alle opdrachten aan uur- of dagtarief wordt een factuur verzonden na uitvoering van de werkzaamheden, dit na afronding van de opdracht of bij langlopende opdrachten op het einde van de maand.

5.6. Extra uitgevoerde werkzaamheden worden door Ello Marketing gefactureerd aan uurtarief, na uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 6. Laattijdige betaling en schadevergoeding

6.1. Indien de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting voldoet, ontvangt deze spoedig een betalingsherinnering.

6.2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd ten belopen van 1% per maand.

6.3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het totale factuurbedrag, met een minimum van €100 per factuur.

6.4. Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, worden alle nog openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

6.5. In geval van laattijdige betaling van de factuur behoudt Ello Marketing zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden en/of de opdracht te beëindigen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de opdrachtgever. Ello Marketing is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever of zijn klanten zouden lijden als gevolg van deze opschorting of beëindiging.

6.6. De opdrachtgever blijft de bedongen prijs verschuldigd indien hij weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7. Uitvoering

7.1. Ello Marketing voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Ello Marketing gaat met de opdrachtgever enkel een middelenverbintenis aan met betrekking tot het beoogde resultaat en stelt geen gegarandeerd resultaat in het vooruitzicht.

7.2. Voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Ello Marketing het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren (vb. hosting).

7.3. De opdrachtgever gaat akkoord met de creatieve vrijheid van Ello Marketing en geeft toelating aan Ello Marketing om een eigen creatieve invulling aan de opdracht te geven.

Artikel 8. Levering

8.1. Ello Marketing levert de prestatie binnen de met de opdrachtgever afgesproken termijn. De leveringstermijn verschilt per opdracht en wordt met de opdrachtgever overeengekomen. De leveringstermijn wordt normaliter pas vastgesteld na definitieve omschrijving van de opdracht en bevestiging van de overeenkomst.

8.2. Indien de levering onverwacht langer blijkt te duren, wordt dit tijdig naar de opdrachtgever gecommuniceerd.

8.3. De leveringstermijn kan in geen geval als fatale termijn worden beschouwd.

8.4. De opdrachtgever is mede verantwoordelijk voor het mogelijk maken van een tijdige levering door Ello Marketing. De opdrachtgever dient zich daarom in te spannen om Ello Marketing tijdig te voorzien van alle informatie en/of materialen die Ello Marketing nodig heeft om binnen de overeen gekomen termijn de overeenkomst na te komen.

8.5. Ello Marketing kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die het gevolg is van een latere levering.

Artikel 9. Feedback

9.1. De opdrachtgever verbindt er zich toe feedback op de geleverde opdracht of deelopdracht binnen de acht dagen na oplevering (tenzij anders afgesproken) door te geven aan Ello Marketing.

9.2. Indien de opdrachtgever, zonder geldige reden, niet binnen de afgesproken termijn gebruik maakt van de mogelijkheid tot het leveren van feedback, wordt de opdracht of deelopdracht als definitief aanvaard beschouwd en worden wijzigingen apart gefactureerd. Dit kan leiden tot een verschuiving van de deadline naar een latere datum.

Artikel 10. Overmacht

10.1. Overmacht is een van de wil van partijen onafhankelijke onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, overlijden, natuuromstandigheden, brand, overstroming, epidemie/pandemie, overheidsmaatregelen, computerstoring, storing in benodigde software, schaarste aan goederen, en andere onvoorziene omstandigheden buiten de macht van de opdrachtgever of Ello Marketing.

10.2. Indien de overmacht tijdelijk van aard is, zal Ello Marketing alsnog aan haar contractuele verplichting trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. In geval van langdurige overmacht zoeken Ello Marketing en de opdrachtgever gezamenlijk naar een passende oplossing.

10.3. Ello Marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

11.1. Wijzigingen in de overeenkomst dienen ten allen tijd in overleg te gebeuren.

11.2. Tussentijdse wijzigingen aan de opdracht die leiden tot meerwerk, hebben bijna altijd een impact op de prijs van de opdracht en de timing van oplevering. Onvoorziene of bijkomende wijzigingen worden apart gefactureerd.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst

12.1. Ello Marketing levert een dienst op maat. De opdrachtgever, niet zijnde een particulier, heeft geen recht op bedenktijd nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de offerte.

12.2. Beide partijen kunnen de overeenkomst op ieder ogenblik ontbinden door middel van aangetekend schrijven.

12.3. Ello Marketing heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien (a) de opdrachtgever na aanmaning niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, (b) de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en (c) de opdrachtgever wangedrag vertoont waardoor Ello Marketing de overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

12.4. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien Ello Marketing toerekenbaar tekortkomt in de nakoming, tenzij deze tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Dit kan het geval zijn als de aard van de tekortkoming niet in redelijke verhouding is tot de gevolgen van ontbinding van de overeenkomst.

12.5. De overeenkomst kan niet worden ontbonden indien de wederpartij geen redelijke termijn heeft gekregen om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst ontbindt is hij een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50% van de offerteprijs verschuldigd. Ello Marketing behoudt het recht om betaling voor de reeds verrichte werkzaamheden, andere kosten, schade en interesten te vorderen. De opdrachtgever heeft bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst in geen geval recht op terugbetaling van het reeds betaalde gedeelte.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Ello Marketing is niet aansprakelijk voor typefouten, taalfouten of eventuele andere onjuistheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om tijdens de feedbackrondes het geleverde werk te controleren op fouten.

13.2. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor aangeleverde beelden, teksten en andere materialen. Ello Marketing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevens en middelen aangeleverd door de opdrachtgever.

13.3. Ello Marketing is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge het gebruik van middelen aangeleverd door de opdrachtgever waarvoor de opdrachtgever geen toestemming heeft.

13.4. Het onderzoek naar het bestaan van (intellectuele) eigendomsrechten van derden behoort niet tot de opdracht van Ello Marketing. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

13.5. Ello Marketing gaat enkel een middelenverbintenis aan en is bijgevolg niet aansprakelijk voor niet behaalde resultaten.

13.6. Ello Marketing heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving, te laten uitvoeren door derden (freelancers, onderaannemers, externe leveranciers,…). Ello Marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit tekortkomingen of fouten van derden.

13.7. Aansprakelijkheid betreffende websites, hosting, mailaccounts:

13.7.1. Ello Marketing is niet aansprakelijk voor gehackte websites. Ello Marketing spant zich in om websites voldoende te beveiligen, maar is niet aansprakelijk voor onverwachte hacks.

13.7.2. Ello Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bugs en/of datalekken in het offline gaan van WordPress, thema’s, plug-ins, hosting bedrijven of servers.

13.7.3. Ello Marketing is niet aansprakelijk voor wijzigingen die de klant zelfstandig heeft aangebracht of laten aanbrengen door derden, zonder voorafgaande toestemming van Ello Marketing.

13.7.4. Ello Marketing is niet aansprakelijk voor fouten ten gevolge van door de opdrachtgever uitgevoerde software updates.

13.7.5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens die via de website worden verzameld. Ello Marketing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet GDPR-proof verwerken van persoonsgegevens door de opdrachtgever.

13.8. Door Ello Marketing gegeven adviezen met betrekking tot het doorverwijzen naar externe partijen zijn in geen geval bindend. De opdrachtgever voert deze op eigen rekening en risico uit. Ello Marketing aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor gegeven adviezen.

13.9. Ello Marketing is niet verantwoordelijk voor indirecte schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc.

13.10. Aansprakelijkheid voor de bewezen directe schade is altijd beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

Artikel 14. Klachten

14.1. Klachten dienen binnen de 8 dagen na levering van diensten of producten te worden ingediend bij Ello Marketing.

14.2. De opdrachtgever en Ello Marketing verbinden zich ertoe gezamenlijk naar een oplossing voor de klacht te zoeken. Hierbij is het mogelijk af te wijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

14.3. Klachten met betrekking tot de uitvoering of levering van de opdracht schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14.4. Een factuur betwisten kan tot 8 dagen na factuurdatum. Indien er binnen deze termijn geen schriftelijk bezwaar werd gemaakt, wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.

Artikel 15. Auteursrecht

15.1. Ello Marketing blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, op alle door Ello Marketing geleverde producten en diensten, evenals alle daaraan verbonden onderdelen.

15.2. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen. Reproductie, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Ello Marketing. De opdrachtgever die de gerealiseerde werken verkrijgt of er kennis van neemt tijdens een workshop, verbindt zich ertoe de naam van Ello Marketing te vermelden bij elke vorm van niet-commerciële reproductie.

15.3. De opdrachtgever garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert aan Ello Marketing en geeft toestemming aan Ello Marketing om deze te gebruiken en te bewerken. Indien door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek worden gebruikt in een product of dienst van Ello Marketing een inbreuk vormen op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, behoudt Ello Marketing zich het recht om de betreffende foto’s, beelden of muziek te verwijderen of aan te passen zodanig dat er geen inbreuk meer wordt gepleegd. Ello Marketing is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek.

15.4. Het is Ello Marketing toegestaan de (bedrijfs)naam, het logo en een algemene beschrijving van de opdrachtgevers te gebruiken ten behoeve van eigen promotie. Het is Ello Marketing tevens toegestaan om de gebruikte materialen voor de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken voor eigen promotie, tenzij anders bepaald in de overeenkomst.

Artikel 16. Vertrouwelijkheid en verwerking persoonsgegevens

16.1. Ello Marketing en de opdrachtgever bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van een overeenkomst ten allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie is informatie die is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden.

16.2. Ello Marketing behandelt ontvangen persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Ello Marketing verzamelt volgende gegevens in haar klantenbestand: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, btw-nummer. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst en om de opdrachtgever te informeren over andere diensten aangeboden door Ello Marketing.

16.3. De uitgebreide privacy policy is beschikbaar op de website van Ello Marketing: www.ellomarketing.be/privacy-policy.

Artikel 17. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1. De nietigheid of ongeldigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. Ello Marketing heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking.

17.2. Op iedere overeenkomst tussen Ello Marketing en de opdrachtgever is enkel het Belgisch recht van toepassing.

17.3. In het geval van een geschil tussen Ello Marketing en de opdrachtgever, verbinden beide partijen zich ertoe om gezamenlijk naar een passende oplossing te zoeken alvorens het geschil bij een rechter aanhangig wordt gemaakt.

17.4. In het geval van een geschil tussen Ello Marketing en de opdrachtgever zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Ello Marketing gevestigd is, bevoegd om de geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.

18. Wijzigingen algemene voorwaarden

18.1. Ello Marketing is bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Inhoudelijke, grote wijzigingen worden vooraf met de reeds bestaande klant/opdrachtgever besproken.

18.3. Kleine wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd.